Blog

Global ARCH / Ukukhangisa  / Inhlamba: ukukhetha amagama ngokuhlakanipha kungenza impilo ibe lula

Inhlamba: ukukhetha amagama ngokuhlakanipha kungenza impilo ibe lula

Ukuqhathaniswa nesimo lapho umoya uvunguza futhi sithola imicabango engahleliwe, imizwa yabantu efanayo yenziwa yizinto ezingaphandle. Izinhlamba zomphakathi ngandlela thile ziyasiphazamisa; ukusisusa kude nezindlela zethu ezihleliwe. Yize impilo igcwele ukungaqiniseki, sikholelwa ukuthi singcono kakhulu ekwenzeni izinqumo. Ukuziba iqiniso lokuthi izinqumo zethu zenziwa izinganekwane kanye nemibono ekhona emiphakathini yethu.

Lokhu ngikubone ngesikhathi ingane yami engazalwa nayo yesifo senhliziyo ingena kulo mhlaba. Uzwela olungafuneki kanye nenqwaba yemibuzo kwakuzungeza umndeni wethu. Lindela ukuthi iningi lomphakathi lalizama ukubeka iqiniso lokuthi lokhu kungaba iphutha likamama, ukudla kwakhe, i-karma yakhe kanye nendlela yakhe yokuphila. Yebo ngangingumlandu emehlweni eningi. Bambalwa kakhulu abakholelwa ukuthi ukuhlela kukaNkulunkulu.

Kunalokho ngibusiswa ngekhono lokungezwa, uma kuziwa empilweni yami siqu futhi ngigxile endleleni yami. Lokhu kwangenza ngaba umfokazi kulo mphakathi njengoba ngazala isidalwa esingaziwa, ingane yami engazalwa nayo enesifo senhliziyo.

Kwakuwusuku oluhle lapho efika kulo mhlaba. Ngemuva kokuthola ingane ekhulelwe ngokugcwele njengesiguli esigcwele umbhede, bengicabanga ukuthi ukuzalwa kukaLil wami kuzoshintsha izinto kepha angikaze ngicabange ukuthi ikhasi elisha lalo mhlaba selizovulelwa mina nomndeni wami.

Bese kuqala uchungechunge lwama-awws no-ho haye (isenzo esifana no-oh bad), ukuzwelana okungathandeki, iziphakamiso ezingafuneki ezihehe kuzo zonke izinhlangothi. Okwahlukumeza kakhulu kwakuyi-tweet evela kubafo baseNdiya lapho basho khona ukuthi ngelinye ilanga indodana yami iyoba ubuphekula futhi iyobahlasela… ngokungathi sína ingane engazi lutho ethola ukungathandeki okungaka.

 Ngosuku okwatholwa ngalo indodana yami yesifo senhliziyo engazalwa nayo, ngangilokhu ngicabanga ngeminye imindeni yesifo senhliziyo engazalwa nayo. Ukuba nengane enenkinga yokuzalwa ngokuvamile kubhekwa njengomvuzo wezenzo ezimbi kulo mhlaba, imindeni ebhekene nezimo ezicindezelayo ayamukeleki emphakathini.

Ngisakhumbula izeluleko zokuqala ezingathandeki engazithola ekutholeni ukuxilongwa kwengane yami kwakungudokotela osebenza enkulisa, owathi “Nibancane, ningaba nezingane eziphelele futhi eziphelele, vele niyishiye le ngane ngendlela eyiyo, ingalashwa, njengoba akanalo ikusasa, ungamoshi imali namandla kuye ”.  

Ngaphandle kokuthola uthando nokunakekelwa okukhulu, ngandlela thile izinhlamba ezikhona emiphakathini yethu zisithintile, ngaphandle kwalokho sazama konke okusemandleni ethu ukukuziba. Ngakolunye uhlangothi iningi lemindeni alikwazi.

Ngenkathi kukhona ubumnandi, kukhona ukunganaki nakho. Ngake ngabuzwa yintokazi ethile emakethe, ngabe ubuzulazula ekusithekeni kwelanga ngesikhathi sokukhulelwa, amandla amabi aphumile ngaleso sikhathi, okuthinte ingane yakho. Inhloso yakhe ingahle ibe yinhle kodwa lokhu kwenze umama ngathi angicabange, ngabe le nsumansumane iyiqiniso.

Singahlosile siqala ukucabanga ngalokho abanye abakucelayo noma abakwenzayo. Ngaphandle kokuthi uqine kangakanani, noma ngabe awukhathaleli kangaki ngomhlaba. Ngangixoshwa kuzo zonke izinyathelo.

Ngenkathi ecela iminikelo omunye umnikazi we-NGO wangitshela ukuthi akakholwa ukuthi sidinga imali njengoba besingagqokile izindwangu ezidabukile. Ukwahlulela kwethu kwesinye isikhathi kuyingozi kakhulu.

Indaba yami nendodana yami yinde; imindeni esivele isilwela impilo yezingane zayo kufanele ibhekane nengcindezi engokomzwelo, yezezimali nengokwengqondo. Ukwenza izinto zibe lula emindenini enjalo kulula impela, ngokususa lezo zinhlamba emphakathini. Ngihlala ngithi ukukhetha amagama ethu ngokuhlakanipha kungenza abanye nezimpilo zethu zibe lula.

Mina nomndeni wami asizinakanga lezo zihlazo ezingathandeki futhi saphuma, sazi ukuthi lolu wuhambo olude lokuphila, kufanele sibhekane nalezi zinhlamba ngandlela thile futhi ezimpilweni zethu ngezikhathi ezithile. Ngithembe ukuthi kwesinye isikhathi ubumbano lungcono kakhulu kunozwelo.  

Le bhulogi yikhasi elilodwa nje lencwadi yami, ngiyabonga kubo bonke abema ngakithi lapho indodana yami ibhekene nokuningi.

Mehwish Mukhtar